Sandostatin, Sandostatin LAR «Novartis» - Felleskatalogen (2022)


Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ampulle 50 μg/ml og 100 μg/ml: Sandostatin:1 ml inneh.: Oktreotidacetat tilsv. oktreotid 50 μg, resp. 100 μg, melkesyre, mannitol, natriumhydrogenkarbonat, vann til injeksjonsvæsker.


PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 10 mg, 20 mg og 30 mg: Sandostatin LAR:Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Oktreotidacetat tilsv. oktreotid 10 mg, resp. 20 mg og 30 mg, poly(DL-laktid-koglykolid), mannitol. II) Ferdigfylt sprøyte: Karmellosenatrium, mannitol, poloksamer 188, vann til injeksjonsvæsker til 2 ml. Langtidsvirkende depotinjeksjon.


Indikasjoner

Sandostatin: Symptomatisk kontroll og reduksjon av veksthormon (GH) og IGF-1 plasmanivåer hos pasienter med akromegali som er utilstrekkelig kontrollert med kirurgisk behandling eller stråling. Akromegalipasienter som ikke egner seg til eller ikke ønsker å gjennomgå kirurgi, eller i interimperioden inntil strålebehandling gir full effekt. Symptomlindring forbundet med funksjonelle gastroenteropankreatiske (GEP) endokrine tumorer. Det er ikke en antitumorbehandling og den er ikke kurativ. Forebygging av komplikasjoner etter pankreaskirurgi. Øyeblikkelig behandling for å stoppe blødning og beskytte mot gjentatt blødning pga. gastroøsofagusvaricer hos pasienter med cirrhose. Brukes i forbindelse med spesifikk behandling, som endoskopisk skleroterapi. Behandling av TSH-produserende hypofyseadenom når sekresjonen ikke normaliseres etter kirurgi og/eller strålebehandling, hos pasienter hvor kirurgi ikke er egnet eller hos pasienter som har fått strålebehandling, inntil strålebehandling gir effekt. Sandostatin LAR (langtidsvirkende depotinjeksjon): Akromegali når kirurgisk behandling ikke er hensiktsmessig eller effektivt, eller i interimperioden inntil strålebehandling gir full effekt. Behandling av symptomer forbundet med funksjonelle gastroenteropankreatiske endokrine tumorer. Behandling av avanserte nevroendokrine tumorer i mellomtarm eller med ukjent primær opprinnelse, hvor annen opprinnelse enn mellomtarmen er utelukket. Behandling av TSH-produserende hypofyseadenom når sekresjonen ikke normaliseres etter kirurgi og/eller strålebehandling, hos pasienter hvor kirurgi ikke er egnet eller hos pasienter som har fått strålebehandling, inntil strålebehandling gir effekt.

De regionale helseforetakenes anbefalinger

Nevroendokrine svulster

Dosering

Sandostatin

Akromegali: Initialt 0,05-0,1 mg som s.c. injeksjon hver 8. eller 12. time. Dosejusteringer bør baseres på månedlige målinger av nivå av GH og IGF-1 (GH <2,5 ng/ml; IGF-1 innenfor normalområde), kliniske symptomer og toleranse. Optimal daglig dose vil hos de fleste pasientene være 0,3 mg. Maks. dose på 1,5 mg daglig bør ikke overskrides. Ved stabil dose bør GH og IGF-1 vurderes hver 6. måned. Dersom GH-nivået ikke er relevant redusert, og forbedring av kliniske symptomer ikke er oppnådd innen 3 måneder etter behandlingsstart, bør behandlingen avbrytes. Gastroenteropankreatiske endokrine tumorer: Initialt 0,05 mg 1-2 ganger daglig som s.c. injeksjon. Avhengig av klinisk respons, effekt på nivå av tumorproduserende hormoner (i tilfeller av karsinoide tumorer, på urinutskillelsen av 5-hydroksyindoleddiksyre), og på toleranse, kan dosen økes gradvis til 0,1 mg, så til 0,2 mg 3 ganger daglig. I spesielle tilfeller kan høyere doser benyttes. Vedlikeholdsdoser må justeres individuelt. Ved karsinoide tumorer bør behandlingen avbrytes ved manglende symptomlindring etter 1 uke, ved den høyeste tolererte dosen. Komplikasjoner etter pankreaskirurgi: 0,1 mg 3 ganger daglig som s.c. injeksjon i 7 påfølgende dager. Behandlingen igangsettes den dagen inngrepet skal foretas, minst 1 time før laparatomi. Blødende øsofagusvaricer: 25 μg/time gis som kontinuerlig i.v. infusjon over 5 dager. Kan brukes i fortynning med fysiologisk saltvann. Tolereres godt ved kontinuerlige intravenøse doser opptil 50 μg/time over 5 dager hos pasienter med cirrhose og blødende gastroøsofagusvaricer. TSH-produserende hypofyseadenom: Mest effektiv dose er 100 μg som s.c. injeksjon 3 ganger daglig. Kan dosejusteres iht. responsen på TSH og thyreoideahormoner. Minst 5 dagers behandling er nødvendig for å bedømme effekten.

Sandostatin LAR (langtidsvirkende depotinjeksjon)

Akromegali: Det anbefales å starte behandlingen med 20 mg hver 4. uke i 3 måneder. Pasienter som behandles med s.c. Sandostatin kan starte behandlingen med Sandostatin LAR dagen etter siste dose s.c. Sandostatin. Dosejusteringer bør baseres på serumkonsentrasjon av veksthormon (GH), IGF-1 og kliniske symptomer. Hvis kliniske og biokjemiske parametre ikke er fullt kontrollert etter 3 måneder (GH >2,5 μg/liter), kan dosen økes til 30 mg hver 4. uke. Dersom GH, IGF-1 og/eller symptomer ikke er fullt kontrollert ved en dose på 30 mg etter 3 måneder, kan dosen økes til 40 mg hver 4. uke. Hos pasienter med GH-konsentrasjoner konsekvent <1 μg/liter, normaliserte IGF-1-konsentrasjoner i serum, og der de fleste reversible symptomer/tegn på akromegali har forsvunnet etter 3 måneders behandling med 20 mg, kan 10 mg gis hver 4. uke. Det anbefales, spesielt hos denne pasientgruppen på denne lave dosen, å nøye overvåke GH- og IGF-1-serumkonsentrasjoner, samt kliniske tegn/symptomer. Hos pasienter på stabil dose Sandostatin LAR, bør GH og IGF-1 vurderes hver 6. måned. Gastroenteropankreatiske endokrine tumorer: Det anbefales å starte behandlingen med Sandostatin LAR 20 mg hver 4. uke. Pasienter som behandles med s.c. Sandostatin bør fortsette med den etablerte effektive dosen i 2 uker etter første injeksjonen med Sandostatin LAR. For pasienter hvor symptomer og biologiske markører er tilfredsstillende kontrollert etter 3 måneders behandling, kan dosen reduseres til 10 mg hver 4. uke. Dersom symptomene bare delvis er kontrollert etter 3 måneders behandling, kan dosen økes til 30 mg hver 4. uke. Enkelte dager kan symptomer assosiert med gastroenteropankreatiske tumorer øke under behandling med Sandostatin LAR. Da anbefales tilleggsbehandling med s.c. Sandostatin med den dosen som ble brukt før Sandostatin LAR-behandlingen. Dette forekommer hovedsakelig i løpet av de første 2 månedene av behandlingen før terapeutisk konsentrasjon er nådd. Behandling av avanserte nevroendokrine tumorer i mellomtarm eller med ukjent primær tumorlokalisasjon, hvor primær-tumorer med annen opprinnelse enn mellomtarmen er utelukket: Anbefalt dose Sandostatin LAR er 30 mg hver 4. uke. Behandlingen for tumorkontroll bør fortsette så lenge det ikke er tumorprogresjon. TSH-produserende hypofyseadenom: Behandlingen bør starte med 20 mg hver 4. uke i 3 måneder før dosejustering vurderes. Dosen justeres deretter på basis av responsen på TSH og thyreoideahormon.

Spesielle pasientgrupper

  • Nedsatt leverfunksjon: Halveringstiden kan være økt ved levercirrhose, men ikke ved fettlever. Justering av vedlikeholdsdosen kan være nødvendig.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
  • Barn: Begrenset erfaring.
  • Eldre: Ingen dosejustering nødvendig.

Tilberedning/Håndtering Se bruksanvisning i pakningsvedlegg. Sandostatin (ampuller): Gis direkte som s.c. injeksjon (ufortynnet) eller som i.v. infusjon (etter fortynning), avhengig av indikasjon, se ovenfor. Ved i.v. infusjon må Sandostatin fortynnes før administrering og kontrolleres visuelt for endret farge og partikler. Fortynnes i steril fysiologisk saltvannsoppløsning eller steril glukose (dekstrose) 50 mg/ml (5%) oppløsning. Da preparatet kan påvirke glukosehomeostasen anbefales det imidlertid at fysiologisk saltvannsoppløsning benyttes fremfor glukose. Er ikke stabil i TPN (Total Parenteral Nutrition)-oppløsninger. Ampuller er kun beregnet for engangsbruk, de skal åpnes rett før administrering og alt ubrukt legemiddel skal destrueres. Sandostatin LAR (sett med hetteglass + ferdigfylt sprøyte): Skal tilberedes umiddelbart før bruk, se bruksanvisning i pakningsvedlegget. Settet oppbevares i romtemperatur i minst 30 minutter den dagen det skal injiseres (viktig at settet har nådd romtemperatur), men ikke lenger enn 24 timer.

Administrering Se pakningsvedlegg. Sandostatin: Gis direkte som s.c. injeksjon (ufortynnet) eller som i.v. infusjon (etter fortynning), avhengig av indikasjon, se Dosering og Tilberedning/Håndtering. S.c. injeksjon er mindre smertefull dersom det injiseres mindre volum (større konsentrasjon) og dersom injeksjonsvæsken har romtemperatur ved injisering. Gjentatte injeksjoner på samme sted bør unngås. Pasienter som injiserer seg selv ved s.c. injeksjon må få nøyaktige instruksjoner fra lege eller sykepleier. Bør gis utenom måltid eller ved sengetid for å redusere frekvensen av gastrointestinale bivirkninger. Sandostatin LAR: Bør kun gis av trent helsepersonell, se detaljert bruksanvisning i pakningsvedlegget. Skal kun gis ved dyp i.m. injeksjon, vekselvis i høyre og venstre glutealmuskel.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Sandostatin og Sandostatin LAR: Veksthormonproduserende tumorer i hypofysen kan noen ganger forstørres og medføre alvorlige komplikasjoner (f.eks. synsfeltdefekter). Det er derfor essensielt med nøye oppfølging. Hvis symptomer på tumorvekst oppstår, bør alternativ behandling overveies. Reduksjon av GH og normalisering av IGF-1 hos kvinner med akromegali kan muligens gjenopprette fertiliteten. Kvinner i fertil alder bør rådes til å bruke sikker prevensjon hvis nødvendig. Ved langtidsbehandling bør thyreoideafunksjonen overvåkes. Leverfunksjonen bør overvåkes under behandling. Kardiovaskulære hendelser: Vanlige tilfeller av bradykardi er rapportert, se Interaksjoner. Galleblære og relaterte hendelser: Ultralydundersøkelse av galleblæren anbefales før behandling og under behandling; ca. hver 6. måned med Sandostatin LAR og hver 6.-12. måned med Sandostatin. Første kontroll bør foretas etter 3-6 måneder. Gallestein er vanligvis asymptomatisk. Symptomatisk gallestein bør behandles med gallesyrer eller kirurgi. Kolangitt er rapportert som en komplikasjon av gallestein hos pasienter behandlet med oktreotid. Glukosemetabolisme: Kan påvirke glukosereguleringen pga. den hemmende virkningen på veksthormon, glukagon og insulin. Postprandial glukosetoleranse kan svekkes og vedvarende hyperglykemi kan forekomme. Hypoglykemi er også rapportert. Hos pasienter med diabetes mellitus type 1 vil oktreotidbehandlingen trolig påvirke glukoseomsetningen, og behovet for insulin kan bli redusert. Hos ikke-diabetikere og hos pasienter med diabetes mellitus type 2 med delvis intakte insulinlagre kan s.c. behandling med oktreotid føre til postprandiale økninger i blodsukkernivået. Det er derfor anbefalt å overvåke glukosetoleranse og antidiabetikabehandling. Oktreotid kan forsterke og forlenge varigheten av hypoglykemi hos pasienter med insulinomer pga. at oktreotid i sterkere grad hemmer utskillelsen av veksthormon (GH) og glukagon enn insulin, og at virkningen på insulin opphører tidligere. Disse pasientene krever nøye oppfølging/overvåkning ved behandlingsstart og ved hver doseendring. Ernæring: Kan endre fettabsorpsjonen hos enkelte. Reduserte vitamin B12-nivåer og unormale schillingtester er observert. Overvåkning av vitamin B12-nivået anbefales hos pasienter som har nedsatt B12-nivå. Pankreasfunksjon: Eksokrin pankreasinsuffisiens (EPI) er sett ved behandling mot GEP nevroendokrine tumorer. Symptomer kan være steatoré, løs avføring, luft i magen og vekttap. Screening/egnet behandling for EPI bør vurderes ved symptomer. Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. ampulle/hetteglass, og er så godt som natriumfritt. Kun Sandostatin: Kardiovaskulære hendelser: Atrioventrikulære (AV) blokk, inkl. fullstendig AV-blokk, er sett ved høye doser i.v. kontinuerlig infusjon (100μg/time), og ved i.v. bolus (50μg bolus etterfulgt av 50μg/time kontinuerlig infusjon). Maks. dose på 50μg/time skal derfor ikke overskrides. Pasienter som mottar høye doser i.v. bør overvåkes med egnet hjertemonitorering. Gastroenteropankreatiske (GEP) endokrine tumorer: Under behandling av GEP endokrine tumorer kan i sjeldne tilfeller symptomatisk kontroll med oktreotid plutselig utebli og alvorlige symptomer kan raskt gjenoppstå. Dersom behandlingen avsluttes kan symptomene forverres eller gjenoppstå. Øsofagusvaricer: Siden det, etter en blødningsepisode fra øsofagusvaricer, er økt risiko for utvikling av insulinavhengig diabetes eller forandring i insulinbehovet hos pasienter med pre-eksisterende diabetes, er nøye oppfølging av blodsukkeret påkrevd.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Dosejustering av betablokkere, kalsiumkanalblokkere, legemidler som kontrollerer væske- og elektrolyttbalansen, eller insulin og antidiabetika kan være nødvendig. Reduserer intestinal absorpsjon av ciklosporin og forsinker absorpsjonen av cimetidin. Samtidig administrering med bromokriptin øker biotilgjengeligheten av bromokriptin. Somatostatinanaloger kan redusere metabolsk clearance av forbindelser som metaboliseres av CYP450-enzymer. Forsiktighet bør utvises ved bruk av legemidler som hovedsakelig metaboliseres via CYP3A4 og som har et smalt terapeutisk vindu. Kan interferere med effekten til radioaktive somatostatinanaloger. Sandostatin bør unngås 24 timer før behandling med lutetium (177Lu) oksodotreotid. Sandostatin LAR bør unngås i minst 4 uker før behandling med lutetium (177Lu) oksodotreotid, og kan gjenopptas innen 4-24 timer etter behandling.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetRisiko er ikke klarlagt. Dyrestudier indikerer ingen skadelige effekter mhp. reproduksjonstoksisitet. Bruk under graviditet bør fortrinnsvis unngås som en forholdsregel.

AmmingUkjent om oktreotid går over i human morsmelk. Går over i morsmelk hos dyr. Amming bør unngås.

FertilitetEffekt på human fertilitet er ukjent. Dyrestudier har vist sent nedfall av testiklene hos hannføll, og ingen effekt på hann- eller hunnrotter ved doser opptil 1 mg/kg kroppsvekt pr. dag.

Bivirkninger

Gå til bivirkningssøk

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger

Overdosering/Forgiftning

SymptomerSandostatin: Begrenset antall overdoser hos voksne og barn er rapportert. Hos voksne var dosen 2400-6000 µg/dag som kontinuerlig infusjon (100-250 µg/time) eller s.c. (1500 µg 3 ganger daglig). Rapporterte bivirkninger var arytmi, hypotensjon, hjertestans, redusert oksygentilførsel til hjernen, pankreatitt, hepatisk steatosé, diaré, svakhet, døsighet, vekttap, hepatomegali og laktacidose. Hos barn var dosen 50-3000 µg/dag som kontinuerlig infusjon (2,1-500 µg/time) eller s.c. (50-100 µg). Eneste rapporterte bivirkning var mild hyperglykemi. Ingen uventede bivirkninger hos kreftpasienter behandlet med 3000-30 000 µg/dag gitt i oppdelte doser s.c. Sandostatin LAR: Begrenset antall overdoser med doser 100-163 mg/måned. Eneste rapporterte bivirkning var hetetokter. Doser opptil 60 mg/måned og 90 mg/måned hver 2. uke var generelt godt tolerert hos kreftpasienter. Rapporterte bivirkninger var hyppig urinering, tretthet, depresjon, angst og tap av konsentrasjon.

BehandlingEv. overdosering behandles symptomatisk.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringSyntetisk oktapeptidanalog av naturlig forekommende somatostatin med lignende farmakologiske effekter, men lengre virkningstid.

VirkningsmekanismeHemmer patologisk økt sekresjon av veksthormon samt peptider og serotonin produsert i det gastroenteropankreatiske (GEP) endokrine system. Hemmer veksthormon betydelig mer enn det hemmer sekresjon av insulin. Antas å redusere blodgjennomstrømning i portasystemet gjennom hemming av vasoaktive hormoner.

AbsorpsjonSandostatin: Raskt og fullstendig etter s.c injeksjon. Cmax innen 30 minutter. Sandostatin LAR: Serumkonsentrasjonen når en forbigående topp innen 1 time etter én injeksjon, etterfulgt av gradvis reduksjon til et lavt, ikke målbart nivå innen 24 timer.

Proteinbinding65%. Bindes i ubetydelig grad til blodceller.

FordelingVdss: 0,27 liter/kg.

Halveringstid100 minutter etter s.c. injeksjon for Sandostatin. Total clearance 160 ml/minutt.

Terapeutisk serumkonsentrasjonSerumkonsentrasjonen holder seg under terapeutisk nivå de neste 7 dagene hos de fleste pasientene. Terapeutisk nivå når en platåkonsentrasjon omkring dag 14, og holder seg relativt konstant de neste 3-4 ukene. Omkring dag 42 reduseres serumkonsentrasjonen sakte. Samtidig nedbrytes den resterende polymere matriksen fra doseringsformen. Steady state-serumkonsentrasjon nås etter 3 injeksjoner gitt hver 4. uke.

Oppbevaring og holdbarhet

Sandostatin (ampuller): Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Kan oppbevares opptil 2 uker ved høyst 30°C. Etter anbrudd: Må brukes umiddelbart etter åpning. Fortynnet oppløsning må brukes umiddelbart etter klargjøring. Fortynnet oppløsning er fysiologisk og kjemisk stabil i minst 24 timer ved 25°C. Fra et mikrobiologisk synspunkt bør fortynnet oppløsning brukes umiddelbart. Dersom oppløsningen ikke brukes umiddelbart er oppbevaringstid og -betingelser før bruk brukerens ansvar. Sandostatin LAR (sett med hetteglass + ferdigfylt sprøyte): Før anbrudd: Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Etter anbrudd/rekonstituering: Skal ikke oppbevares etter rekonstituering; må brukes umiddelbart.

Pakninger, priser og refusjon

Sandostatin, INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ampulle:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
50 μg/ml 5 × 1 ml (amp.)
057455
H-resept 227,40 C
100 μg/ml 5 × 1 ml (amp.)
057349
H-resept 303,30 C

Sandostatin LAR, PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
10 mg 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
379669
H-resept 8594,20 C
20 mg 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
379677
H-resept 10791,20 C
30 mg 1 sett (hettegl. + ferdigfylt sprøyte)
379685
H-resept 13752,20 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

SPC (preparatomtale)

Sandostatin LAR PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Sandostatin LAR PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 20 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Sandostatin LAR PULVER OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 30 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Sandostatin INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ampulle 50 μg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Sandostatin INFUSJONS-/INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ampulle 100 μg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.07.2022

FAQs

What is the difference between Sandostatin and Sandostatin LAR? ›

For purposes of clarity, trade names will be used for discussion. Sandostatin® is a short acting version and Sandostatin LAR® is a long acting version. Sandostatin® is given by subcutaneous injection (S.C. - the layer of tissue between the skin and the muscle). It may be necessary to take the shot several times a day.

What is Sandostatin LAR used for? ›

Indication Sandostatin® LAR Depot (octreotide acetate) for injectable suspension is indicated for long-term treatment of the severe diarrhea and flushing episodes associated with metastatic carcinoid tumors and long-term treatment of the profuse watery diarrhea associated with VIP-secreting tumors in patients in whom ...

How long can you take Sandostatin LAR? ›

Patients on treatment with s.c. Sandostatin should continue at the previously effective dosage for 2 weeks after the first injection of Sandostatin LAR. For patients in whom symptoms and biological markers are well controlled after 3 months of treatment, the dose may be reduced to 10 mg Sandostatin LAR every 4 weeks.

How effective is Sandostatin? ›

Immediate-release Sandostatin was effective for lowering the average monthly growth hormone levels to less than: 5 nanograms per milliliter (ng/mL) in 78% to 95% of adults who used the drug. 2.5 ng/mL in 50% to 69% of adults who used the drug. 1 ng/mL in 7% to 21% of adults who used the drug.

Does Sandostatin shrink tumors? ›

Somatostatin analogs

Sometimes octreotide can temporarily shrink carcinoid tumors, but it does not cure them. The original version of octreotide (Sandostatin®) is injected under the skin (subcutaneously) at least twice daily. Some people learn to give this injection themselves at home.

What happens if you give too much Sandostatin? ›

What happens if I overdose on Octreotide (Sandostatin)? Overdose symptoms may include severe upper stomach pain, diarrhea, weight loss, warmth or tingling, numbness or cold feeling, unexplained muscle pain, weakness, weak pulse, fainting, or slow breathing (breathing may stop).

What are the side effects of Sandostatin LAR? ›

Nausea, vomiting, loose/oily stools, constipation, stomach upset, gas, bloating, dizziness, or headache may occur. Pain and irritation at the injection site may also occur.

Is Sandostatin a form of chemo? ›

Official answer. Sandostatin is not a chemotherapy drug, it is a man-made hormone that has similar effects to somatostatin, a hormone produced naturally in our bodies by our hypothalamus and some other tissues such as the pancreas and the gastrointestinal tract.

Does Sandostatin affect blood pressure? ›

Administration of the long-acting somatostatin analogue Sandostatin LAR was associated with a severe hypertension, which persisted for several weeks.

Does Sandostatin stop bleeding? ›

Sandostatin (octreotide acetate) may help treat certain types of bleeding in the gastrointestinal (GI) tract through various mechanisms, including its ability to: Reduce blood flow in the gastrointestinal system. Inhibit stomach acids. Decrease the clumping of platelets.

What is the cost of Sandostatin? ›

(Octreotide Acetate)

Sandostatin can be administered as an intravenous or subcutaneous injection. Sandostatin can cost $338.06 at full price.

How often is Sandostatin LAR given? ›

After an initial 2-week starting dose, patients who respond to and tolerate Sandostatin Immediate-Release Injection may switch to Sandostatin LAR Depot, which offers dosing once every 4 weeks.

How long can you take octreotide injections? ›

You will be treated with the immediate-release injection for 2 weeks, and your doctor may gradually increase your dose during that time. If the medication works for you and does not cause severe side effects, your doctor may give you the long-acting injection after 2 weeks.

Does Sandostatin make tired? ›

The most common side effects of Sandostatin LAR Depot include: Back pain. Fatigue. Headache.

How do you know if octreotide is working? ›

Your health care provider will want to do blood tests to see how well you are responding to octreotide. Keep all appointments for tests, and office visits. Your doctor may also monitor other types of blood work, to see if the medication is affecting other parts of your body.

Can a neuroendocrine tumor be cured? ›

Many neuroendocrine tumors can be successfully treated with surgery and chemotherapy, especially if the tumor is localized and has not spread to the lymph nodes or other organs in the body.

Can a carcinoid tumor be cured? ›

Most patients with resectable lung carcinoid tumors are cured with surgery alone and don't need other treatments. Some experts recommend further treatment for people with an atypical carcinoid that has spread to lymph nodes. This can be chemotherapy, radiation therapy, or both.

Do neuroendocrine tumors return? ›

Doctors want to keep track of your recovery in the months and years ahead. This is important because a NET can recur even several years after treatment.

Can Sandostatin be given at home? ›

If your doctor recommends you as an appropriate patient to participate in the program and you're eligible, you'll be able to receive your injections at home, at work, or while you're traveling, administered by a MAP nurse who is trained in the mixing and administration of Sandostatin LAR Depot.

Where do you inject Sandostatin? ›

Sandostatin® LAR must be given only by deep intragluteal injection, NEVER intravenously. Insert the needle fully into the left or right gluteus at a 90º angle to the skin. Slowly pull back the plunger to check that no blood vessel has been penetrated (reposition if a blood vessel has been penetrated).

Does Sandostatin cause gas? ›

Nausea, vomiting, loose/oily stools, constipation, stomach upset, gas, bloating, dizziness, or headache may occur.

Does Sandostatin cause joint pain? ›

low blood sugar--headache, hunger, sweating, irritability, dizziness, fast heart rate, and feeling anxious or shaky; or. underactive thyroid--extreme tired feeling, dry skin, joint pain or stiffness, muscle pain or weakness, hoarse voice, feeling more sensitive to cold temperatures, weight gain.

Does octreotide cause memory loss? ›

The present study corroborates prior reports that insulin and octreotide modulate memory in patients with AD and identifies octreotide-induced memory enhancement in healthy older adults.

Does octreotide affect kidney function? ›

Octreotide alone does not improve renal function in cirrhotic patients with ascites. On the contrary, adding it to diuretic treatment increases glomerular filtration rate and sodium and water excretion, mainly through the suppression of an activated renin–aldosterone axis.

What class of drug is Sandostatin? ›

Sandostatin belongs to a class of drugs called Antidiarrheals; Somatostatin Analogs.

Is Sandostatin a growth hormone? ›

Sandostatin substantially reduces growth hormone and/or IGF-I (somatomedin C) levels in patients with acromegaly. Single doses of Sandostatin have been shown to inhibit gallbladder contractility and to decrease bile secretion in normal volunteers.

Which major side effect is associated with octreotide Sandostatin )? ›

Summary. Commonly reported side effects of octreotide include: cardiac conduction disorder, gallbladder sludge, and hyperglycemia. Other side effects include: cardiac arrhythmia, and hypoglycemia.

Does Sandostatin cause bloating? ›

Vomiting, flatulence, abnormal stools, abdominal distention, and constipation were each seen in less than 10% of patients. In rare instances, gastrointestinal side effects may resemble acute intestinal obstruction, with progressive abdominal distension, severe epigastric pain, abdominal tenderness and guarding.

Can octreotide cause liver damage? ›

Octreotide has many side effects including suppression of gall bladder contractility and bile production, and maintenance therapy can cause cholelithiasis, pancreatitis as well as clinically apparent liver injury.

Does octreotide increase blood sugar? ›

This medicine may cause your blood sugar levels to rise or fall. It may cover up signs of hypoglycemia (low blood sugar), such as a change in your pulse rate.

Is Sandostatin FDA approved? ›

Approval Date: 11/25/1998.

Does octreotide affect blood pressure? ›

This medicine may increase your risk for heart and blood vessel problems, including hypertension and a slow heartbeat. This may cause chest pain or discomfort, headaches, dizziness, or blurred vision.

Is Sandostatin covered by Medicare? ›

Yes. 99% of Medicare prescription drug plans cover this drug.

Does insurance cover Sandostatin? ›

Q: Do private medical insurance plans cover Sandostatin® (octreotide acetate) Immediate-Release Injection? A: Yes, most do. For more information, call the PANO Hotline (1-800-282-7630). Q: What can I do if a claim is denied?

Is there a generic for Sandostatin LAR Depot? ›

Sandostatin ® s.c., Sandostatin LAR® Depot (generic name octreotide acetate) - Carcinoid Cancer Foundation.

How much does Sandostatin LAR Depot cost? ›

As a guide, Sandostatin LAR Depot intramuscular powder for injection, extended-release 10 mg usually costs $3,400 for 1 powder for injection.

When can I stop taking octreotide? ›

As with any medication, it is desirable to limit use to the minimum duration necessary. According to the evidence available, the duration of treatment with octreotide in variceal bleeding should be 5 days.

How quickly does octreotide work? ›

Short acting octreotide starts to work straight away. But the drug only stays in your body for a short period of time. This means that you need to have octreotide injections more often. You usually have short acting octreotide as injections under the skin once or twice a day.

How long does Sandostatin LAR last in the fridge? ›

contents should reach room temperature (20°C – 25°C) before preparation. A minimum of 30 minutes is required but do not exceed 24 hours. If any vials have been left out of the fridge for longer than one day (24 hours), do not use them. The reconstituted suspension contains no preservatives.

Can octreotide be stopped? ›

If endoscopy reveals that upper GI bleeding is non-variceal, octreotide can be stopped.

Why would a patient be on octreotide? ›

Octreotide injection is used to treat severe diarrhea and other symptoms that occur with certain intestinal tumors (eg, vasoactive intestinal peptide tumors or VIPomas) or metastatic carcinoid tumors (tumors that has already spread in the body). It does not cure the tumor but it helps the patient feel more comfortable.

How much does octreotide injection cost? ›

The cost for octreotide injectable solution (100 mcg/mL) is around $42 for a supply of 10 milliliters, depending on the pharmacy you visit.
...
Injectable Solution.
QuantityPer unitPrice
5 milliliters$11.78$58.89

Does octreotide make you gain weight? ›

Octreotide intervention significantly decreased body weight and blood parameters, and down-regulated expression of apoB mRNA and apoB48 protein, as well as MTP mRNA and proteins.

Does octreotide lower blood sugar? ›

Results: Blood glucose and growth hormone concentrations were lowered by octreotide in a similar manner regardless of the route of administration and dose.

How long does it take for Sandostatin LAR to work? ›

In a study testing the long-acting Sandostatin LAR Depot on patients with acromegaly, the 94 patients being followed experienced an average reduction in tumor volume of 24.5% and 36.2% at 24 weeks and 48 weeks of treatment, respectively.

Is Sandostatin LAR the same as octreotide? ›

Sandostatin LAR Depot is a reformulation of immediate-release Sandostatin Injection. The active ingredient (octreotide acetate) is the same in both formulations.

Is octreotide and Sandostatin the same? ›

Octreotide (also known as Sandostatin) is a man made (synthetic) version of the natural hormone somatostatin. You might have it as a treatment: for carcinoid syndrome. to control the growth of some advanced neuroendocrine tumours (NETs) when surgery is not possible.

Is Sandostatin and somatostatin the same? ›

Somatostatin is an orphan drug manufactured by Ferring Laboratories of Tarrytown, NY, under the trade name Reducin. Octreotide (Sandostatin) is a long-acting synthetic analogue of somatostatin. It has similar qualitative effects, but differs in potency and selectivity for target issues.

Does Sandostatin raise blood pressure? ›

Administration of the long-acting somatostatin analogue Sandostatin LAR was associated with a severe hypertension, which persisted for several weeks.

Which major side effect is associated with Sandostatin? ›

The most common side effects of Sandostatin LAR Depot include:
  • Back pain.
  • Fatigue.
  • Headache.
  • Abdominal pain.
  • Nausea.
  • Dizziness.

Top Articles

Latest Posts

Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated: 09/22/2022

Views: 6284

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.